• Als voetballer word je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dien je dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist
    Machtiging
    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKSV VOGIDO om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00, boetes en egen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal RKSV VOGIDO de door jou afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. Je hoeft dan niets te ondernemen.
    Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat RKSV VOGIDO.
    Privacy & Veiligheid
    De bescherming van jou persoonsgegevens is voor Vogido van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.